KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Poslanie fakulty

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy VŠD patrí k významným akademickým pracoviskám, ktoré produkujú kvalifikovaných odborníkov pre  oblasť verenej politiky a verejnej správy a pre oblasť medzinárodných vzťahov. Verejná politika a verejná správa patrí k jedným z najmladších vedných disciplín v oblasti spoločenských vied. Spomínaný odbor sa v krajinách Európskej únie stal  autonómnym  smerom bádania so širokým interdisciplinárnym záberom, ktorý nie je možné zastúpiť, alebo redukovať už etablovanými odbormi.

Vstupom Slovenska do Európskej únie narástol význam vysokoškolského vzdelávania. Priamo úmerne s ním začal rásť aj dopyt po kvalifikovanej, konkurencieschopnej a jazykovo pripravenej pracovnej sile v každom regióne a preto je víziou Fakulty verejnej politiky a verejnej správy pokračovať vo svojej tradícii a aj naďalej poskytovať všetkým, ktorí si uvedomujú dôležitosť vzdelania kvalitné štúdium prostredníctvom vysoko kvalifikovaných pedagógov.

Prioritným  poslaním fakulty je poskytnúť kvalitné vysokoškolské vzdelávanie 21. storočia a taktiež poskytnúť vzdelávanie zodpovedajúce európskej a svetovej úrovni. V rámci pedagogického procesu fakulta  prispieva  k profesionálnej úrovni študentov pre potreby praxe verejnej politiky, verejnej správy, odvetvia verejného sektora , inštitúcií Európskej únie. Fakulta okrem vzdelávania rozvíja vedu a kultúru v duchu národných, humanitných a demokratických tradícií. V tejto činnosti nadväzuje na celosvetový vývoj vedy a kultúry, prispieva k nemu. Fakulta verejnej politiky a verejnej správy otvára priestor pre výchovu a prípravu občiansky vyspelých, teoreticky, metodologicky a organizačne schopných riadiacich pracovníkov, ktorí sú schopní vykonávať úlohy na rôznych úrovniach realizácie verejnej politiky a verejnej správy, riadiť špecializované pracoviská, spolupracovať s predstaviteľmi iných sektorov, realizovať zákony a rozhodnutia do praxe, kooperovať na reforme verejnej správy jej neustálom zdokonaľovaní, participovať na príprave koncepcií a rozhodnutí vo verejnej politike, analyzovať jednotlivé politiky a ich dopady.