KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Profil študenta a uplatnenie absolventa

Uplatnenie a profil absolventov študijného programu Verejná politika a verejná správa (bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň štúdia)
 
Absolventi 1. (bakalárskeho) stupňa študijného programu Verejná politika a verejná správa získavajú zručnosti a vedomosti, ktoré im umožnia efektívne vykonávať úlohy v oblasti verejnej politiky a verejnej správy, riadiť pracoviská, efektívne spolupracovať s predstaviteľmi iných sektorov, implementovať zákony, aktívne sa podieľať na reforme verejnej správy a jej ďalšom fungovaní, podieľať sa na príprave koncepcií a regulatívov vo verejnej politike, analyzovať koncepcie, reálne politiky a efekty jednotlivých sektorových politík. Absolventi študijného programu Verejná politika a verejná správa sú pripravení uplatňovať teóriu verejnej politiky a verejnej správy v spoločenskej praxi. Sú schopní pôsobiť ako odborní pracovníci vo všetkých zložkách verejnej správy a verejného sektora. Dokážu vykonávať príslušné úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia v základných oblastiach na všetkých úrovniach štátnej správy a samosprávy. Absolventi získajú teoretické vedomosti zo základných vedných odborov: politológie a sociológie, verejnej správy a ekonómie a právnych disciplín. Cieľom je dosiahnuť poznanie fungovania verejnej správy, ako aj ekonomických princípov a praktických prístupov k výkonu príslušných úkonov pri riešení problémov a prijímaní rozhodnutí vo všetkých základných oblastiach verejnej politiky a verejnej správy. Absolventi získajú potrebné vedomosti o EÚ osobitne v spoločných a verejných politík EÚ.
 
Absolventi 1. stupňa štúdia programu Verejná politika a verejná správa:

 • poznajú a rozumejú rôznym názorom na verejný sektor,
 • poznajú a rozumejú rolám a vzťahom vo verejných, súkromných a neziskových sektoroch občianskej spoločnosti štátov EU,
 • sú schopní spolupracovať s predstaviteľmi iných sektorov, hľadať spoločnú dohodu, a vytvárať multi -sektorový tímy zamerané na definovanie a riešenie komplexných problémov,
 • chápu verejnú politiku ako vednú disciplínu – teórie, kategoriálny aparát a metódy,
 • porozumejú verejnej politike ako politickému procesu v socio-ekonomických , kultúrnych a politických súvislostiach,
 • ovládajú rôzne modely verejnej politiky a vedia rozhodnúť o ich aplikácii v rôznych spoločenských situáciách (vie diagnostikovať rôznosť, špecifiká spoločenských situácií, problémov v jednotlivých sektoroch verejnej politiky.

 Sú schopní:

 • vydávať jednoduché individuálne právne akty,
 • organizovať prípravy a priebeh všetkých druhov volieb a ďalších činností, ktoré zabezpečuje verejná správa,
 • plánovať a organizovať procesy a činnosti vo verejnej správe,
 • implementovať teoretické vedomosti pri zlepšovaní a efektívnejšom fungovaní verejnej správy,
 • spracovávať a štatisticky vyhodnocovať jednoduché analýzy pomocou použitia moderných metód výpočtovej techniky a ovládať techniku práce s hromadnými údajmi,
 • využívať zásady a princípy komunikačnej zručnosti vo vnútri organizácie aj vo vzťahu zamestnanec – občan.

 
Nosné témy výučby spočívajú v poznaní a následnom pochopení :

 • teoretických a ústavných základov podstaty a funkcie verejnej politiky a verejnej správy v demokratickom štáte
 • verejnej politiky ako politického procesu a  sociálnej praxe
 • odvetvových politík, zdravotnej, vzdelávacej, bývania a obrany
 • aktérov verejnej politiky
 • ústavy a ďalších právnych predpisov upravujúcich fungovanie verejnej správy
 • občana ako subjektu verejnej politiky a verejnej správy
 • zásady ekonomického fungovanie verejnej politiky a verejnej správy
 • systém financovania v oblasti verejnej politiky a verejnej správy
 • vzťahy s verejnosťou
 • efektívna komunikácia
 • sociálna politika a právo sociálneho zabezpečenia

 
Druhý stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe verejná správa poskytuje prehlbujúce a rozširujúce poznatky prejavujúce sa v schopnosti absolventov rozvíjať a precizovať teóriu verejnej politiky a verejnej správy, analyzovať ich súčasné princípy a tieto tvorivo uplatňovať v praxi. Absolventi dokážu uplatňovať získané vedomosti v procese organizácie a fungovania verejnej politiky a verejnej správy, osobitne v oblasti administratívnych procesov, spôsobov a techník rozhodovania, spracovania, interpretácie a vyhodnocovania informácií súvisiacich s verejnou politikou a verejnou správou za pomoci využitia základných vedeckých metód. Magisterské štúdium pripraví absolventov na najnáročnejšie odborné a analytické činnosti v oblasti verejnej politiky a verejnej správy a zároveň je prípravou na ich možné pôsobenie v riadiacich zložkách a inštitúciách verejnej politiky (vrátane sektorových politík) a verejnej správy (najmä štátnej správy a územnej samosprávy).
 
Absolventi štúdia programu Verejná politika a verejná správa II. stupňa sú schopní:

 • vydávať jednoduché individuálne právne akty,
 • organizovať prípravy a priebeh všetkých druhov volieb a ďalších činností, ktoré zabezpečuje verejná správa,
 • plánovať a organizovať procesy a činnosti vo verejnej správe,
 • implementovať teoretické vedomosti pri zlepšovaní a efektívnejšom fungovaní verejnej správy,
 • spracovávať a štatisticky vyhodnocovať jednoduché analýzy pomocou použitia moderných metód výpočtovej techniky a ovládať techniku práce s hromadnými údajmi,
 • využívať zásady a princípy komunikačnej zručnosti vo vnútri organizácie aj vo vzťahu zamestnanec – občan.

 Praktické schopnosti a zručnosti:

 • schopnosť posudzovať návrhy riešení v oblasti verejnej politiky a verejnej správy
 • pripravenosť realizovať konkrétne riešenie od makro úrovne po mikro úroveň (štát - samospráva)
 • určovať a rozhodovať o prioritách riešenia jednotlivých problémov, garantovať ich komplexnú implementáciu
 • vytvárať a riadiť tímy pre oblasť verejnej politiky a verejnej správy
 • pracovať v medzinárodných pracovných a projekčných tímoch komisiách a subkomisiách) orgánov EU a Rady Európy na území SR i v medzivládnych komisiách a v centrálnych európskych inštitúciách
 • prezentovať a rozširovať poznatky z oblasti verejnej politiky a verejnej správy
 • vysvetľovať a sprístupňovať teoretické a praktické poznatky o verejnej politike a verejnej správe verejnosti - laickej aj odbornej .

 
Doktorandské štúdium- tretí stupeň
Absolventi III. (doktorandského) stupňa študijného programu Verejná politika a verejná správa získavajú zručnosti a vedomosti, ktoré im umožnia efektívne vykonávať úlohy v oblasti verejnej politiky a verejnej správy, riadiť pracoviská, efektívne spolupracovať s predstaviteľmi iných sektorov, implementovať zákony, aktívne sa podieľať na reforme verejnej správy a jej ďalšom fungovaní, podieľať sa na príprave koncepcií a regulatívov vo verejnej politike, analyzovať koncepcie, reálne politiky a efekty jednotlivých sektorových politík, navrhovať riešenia problémových oblastí. Absolventi sú spôsobilí svojím osobným vedeckým prínosom formulovať tendencie ďalšieho rozvíjania verejnej politiky a verejnej správy a ich  zložiek (súčastí) v intenciách spoločensko-politického, ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky pri využití poznatkov a skúseností z iných krajín Európskej únie, dokážu aplikovať a tvorivým spôsobom zdokonaľovať a rozvíjať teórie a výskumné, vývojové a inovačné postupy v odbore a vytvárať nové. Majú predpoklady riešiť zložité výskumné problémy, aktívne a tvorivo navrhovať, spracovávať a posudzovať vedecké projekty doma aj v zahraničí. Absolventi nadobudnú  vedomosti o zásadách vedeckej práce a aplikácie vedeckých poznatkov do praxe, o spôsobe prezentácie vedeckých poznatkov v kontexte rozvoja verejnej politiky a verejnej správy ako vednej disciplíny a sú pripravení uplatňovať teóriu verejnej politiky a verejnej správy v spoločenskej praxi.
Názorovosť a chápanie skutočnosti:
Doktorandi počas štúdia participujú na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a publikujú výsledky svojho výskumu vo vedeckých časopisoch, konferenčných zborníkoch a pod. čím získavajú nové znalosti a informácie, sledujú vývojové trendy vo vede, sú schopní kritickej reflexie výsledkov vedeckého výskumu, dokážu identifikovať svetový vedecký a inovačný vývoj v odbore a v príbuzných odboroch a využívať ho pre ďalší rozvoj vlastného odboru s integráciou vedomostí rôznych oblastí vedy a výskumu.
Komunikačné schopnosti:
Absolventi sú schopní komunikovať so spolupracovníkmi v oblasti verejnej politiky  a verejnej správy a príbuzných vied, širšou vedeckou komunitou a s verejnosťou ako takou o otázkach v oblasti vlastnej špecializácie, dokážu plánovať a iniciovať riešenie komplexných problémov, resp. projektov, vrátane formulovania cieľov, prostriedkov a metód v oblasti výskumu v odbore. Sú schopní pracovať samostatne, ale aj ako členovia tvorivých vedeckých tímov. Majú predpoklady pre interdisciplinárnu, medziodborovú spoluprácu s príbuznými vednými odbormi. Sú schopní prezentovať výsledky svojho výskumu a popularizovať ich a taktiež sú pripravení na vysokoškolskú pedagogickú činnosť.

Absolventi III. stupňa štúdia programu Verejná politika a verejná správa:
Sú schopní:

 • vydávať individuálne právne akty
 • organizovať prípravy a priebeh všetkých druhov volieb a ďalších činností, ktoré zabezpečuje verejná správa
 • participovať na tvorbe verejných politík
 • zastávať vedúce funkčné miesta na všetkých úrovniach verejnej správy
 • pôsobiť v politických stranách, združeniach, hnutiach, odboroch
 • presadiť sa na medzinárodnej úrovni, pôsobiť v nadnárodných inštitúciách
 • pôsobiť v mediálnej oblasti
 • pôsobiť v neziskovom sektore
 • plánovať a organizovať procesy a činnosti vo verejnej správe
 • implementovať teoretické vedomosti pri zlepšovaní a efektívnejšom fungovaní verejnej správy
 • spracovávať a štatisticky vyhodnocovať zložité analýzy pomocou použitia moderných metód výpočtovej techniky a ovládať techniku práce s hromadnými údajmi
 • využívať zásady a princípy komunikačnej zručnosti vo vnútri organizácie aj vo vzťahu zamestnanec – občan
 • navrhovať nové riešenia vyplývajúce z krízových oblastí sektorových politík a verejnej správy

Prílohy :