KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Vedecko - výskumná činnosť fakulty

Gestorským pracoviskom, ktoré zabezpečuje realizáciu v študijnom programe Verejná politika a verejná správa je Katedra verejnej politiky a verejnej ekonomiky a Katedra verejnej správy. Tvoriví pracovníci zúčastňujúci sa na výučbe predmetov v rámci študijného programu Verejná politika a verejná správa sa výrazne podieľajú na výskumnej činnosti VŠD.

Preferovaným cieľom vedecko-výskumnej činnosti na Fakulte verejnej politiky a verejnej správy VŠD je príprava kvalitného absolventa, ktorého poznatky, vedomosti a zručnosti zodpovedajú súčasnému stavu vedeckého poznania a sú kompatibilné s požiadavkami praxe. Jeho nadobudnuté vzdelanie by malo korešpondovať s očakávanými kompetenciami pri výkone povolania v pozícii pracovníka štátnej resp. verejnej správy. Vedenie Fakulty verejnej politiky a verejnej správy kladie dôraz na aktívny rozvoj a uplatňovanie prvkov manažérstva kvality vo vertikálnych i horizontálnych úrovniach fungovania organizačnej štruktúry tak, aby permanentne dochádzalo k  iniciovaniu procesov zlepšovania vzdelávania.

Verejná politika a verejná správa patrí k najmladším vedným prierezovým disciplínam v oblasti spoločenských vied. Skúmanie verejnej politiky a verejnej správy syntetizuje a využíva najnovšie teoreticko-metodologické poznatky rôznych spoločenských vied. Verejná politika a verejná správa si buduje vlastný pojmový a metodologický aparát na identifikáciu procesov spravovania vecí verejných.

Verejná politika a verejná správa prekračuje hranice špecifického poznania jednotlivých vedných disciplín a cez identifikáciu problémov sa snaží o poznanie  a hľadanie ciest ako efektívne spravovať v praktickom živote štát, región, obec či záujmové samosprávy v občianskej spoločnosti.

Prístup k verejnej politike a verejnej správe sa teda nachádza na škále od základného výskumu, s vysokou úrovňou abstrakcie, smerom k prepracovanejším empirickým analytickým štúdiám. Uplatňuje sa porovnávací výskum až po praktické aplikácie bezprostredne vstupujúce do politickej a správnej komunikácie a rozhodovania vo verejnom priestore.

Fakulta sa snaží aj cez rôzne parciálne úlohy a ich plnenie dosiahnuť kvalitatívny posun vo vedecko-výskumnej oblasti a preto vyvíja kroky v nasledovných oblastiach:

 1. Vybudovanie kvalitnej personálnej vedecko-výskumnej základne.
 2. Snaha o získanie prínosných grantových schém EÚ.
 3. Prehlbovanie domácej, ale predovšetkým zahraničnej vedecko-výskumnej databázy kooperujúcich  inštitúcií.
 4. Snaha o prezentáciu výsledkov výskumu v renomovaných knižničných a informačných zdrojoch.
 5. Aplikačná rovina implementovať poznatky získané výskumom vo vzdelávacom procese.  

Výskum v oblasti verejnej politiky a verejnej správy vychádza jednak z všeobecných potrieb školy ako celku, ale reflektuje aj potreby postupného skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a možno z väčšej časti rozdeliť do nasledujúcich oblastí:

 1. Verejná politika
 2. Verejná správa (štátna správa, územná samospráva a záujmová samospráva)

Verejná politika
Systémové celospoločenské zmeny na Slovensku spôsobili, že sa do tvorby  a implementácie rozhodnutí o verejných záležitostiach zapájali rôzni aktéri verejného, súkromného a neziskového sektora. Tieto zmeny sa uskutočňujú postupnou demokratizáciou politického systému. Verejná politika je ako teoretický odbor výrazne medziodborovou disciplínou. Vyčlenenie predmetu a metód verejnej politiky umožňuje bližšie objasniť jej postavenie v systéme spoločenských vied. Verejná politika ako veda sa bude ďalej vyvíjať a všetky kroky tohto vývoja bude nutné neustále systematicky analyzovať a vyhodnocovať pre optimalizáciu politických rozhodovacích procesov. Toto smerovanie je aj v vo výskumnej a publikačnej a tvorivej činnosti pracovníkov katedry v oblasti verejnej politiky.

Verejná správa
Dôležitým prvkom demokratickej spoločnosti je spôsob organizácie a spravovania štátnych a samosprávnych inštitútov. Verejná správa analyzuje procesy prebiehajúce vo verejnej správe a uskutočňuje analýzu vzniku nových funkcií vo verejnej správe. Vo všeobecnosti sa verejná správa zaoberá aj budovaním samosprávnych systémov, činnosťou štátnych, samosprávnych a iných verejnoprávnych orgánov. Verejná správa ako teoretický odbor na rozdiel od skúmania verejnej správy právnymi a ekonomickými vedami sa sústreďuje na proces ako celok a snaží sa o vedecké zovšeobecnenie týchto procesov. Výskum verejnej správy sa zameriava na zlaďovanie kompetencií, právomocí a finančných zdrojov s cieľom aktivovať verejnosť na demokratických princípoch verejne politiky.

FVP VS napĺňa ideu permanentného kontaktu s dianím v prostredí realizovaných aktivít verejnej politiky, medzinárodných vzťahov.  Aktívne organizuje resp. spoluorganizuje vedecké fóra formou diskusií s prizvanými hosťami z oblasti verejného života. Realizuje a spolupodieľa sa na organizovaní vedeckých konferencií. Napĺňa sa tým jedna z úloh dlhodobého zámeru permanentne zvyšovať odbornú úroveň resp. kvalifikačný rast kmeňových učiteľov, najmä tých, ktorí sa podieľajú na uskutočňovaní akreditovaných študijných zámerov. Na druhej strane tým fakulta rozširuje možnosti pre zvyšovanie zdôrazňovanej participácie v rovine teória – prax. Fakulta postupne vstupuje do spolupráce pri riešení viacerých výskumných projektoch. Za dôležitý  ukazovateľ v rozvoji vedy je považovaná edičná činnosť. Za ostatné obdobie bolo vydaných niekoľko vedeckých výstupov.

Keďže súkromné vysoké školy majú obmedzenú možnosť uchádzať sa o podporu rozvoja vedy a výskumu, z tohto dôvodu sa  predseda správnej rady VŠD, s.r.o. rozhodol, že VEIGA bude pôsobiť na vysokej škole ako základná stimulačná jednotka, ktorá bude kontinuálne zabezpečovať a podporovať rozvoj vedy, výskumu a publikačnej činnosti. Hlavné poslanie, štrukturálne členenie, odbornosť posudzovateľov podaných projektov a právomoci má VEIGA bližšie určené vo svojom Štatúte.

Vedecký výskum v oblasti verejnej správy sa orientuje najmä na hľadanie riešenia otázok, ktoré súvisia s efektívnym fungovaním modelu štátnej správy a samosprávy v podmienkach procesov globalizácie. V modernom politickom systéme disponuje štátna a verejná správa s uplatňovaním princípu subsidiarity s množstvom bežných i originálnych kompetencií. Do popredia sa dostáva otázka ako riadiť tento zložitý systém a to vedie k snahe smerovať výskumné aktivity k hľadaniu účinných metód manažovania inštitúcií pôsobiacich vo verejnom sektore. Cieľom tohto výskumu je:

 • Nájsť a overiť metódy používané na viacerých úrovniach výkonu právomocí, ktoré zvyšujú pri politickej decentralizácii podiel občanov a volených zástupcov na správe vecí verejných,
 • popísať a vyhodnotiť postupy používané v systéme decentralizácie moci,
 • nájsť model pre možnosti optimalizovanie fungovania fiškálnej decentralizácie v podmienkach SR
 • vyhodnotiť resp. optimalizovať procesy fungovania zmiešaného modelu ekonomiky, vyvažovať vzťahy súkromného a verejného sektoru.

 

Elementárne úlohy FVPVS sa zameriavajú k naplneniu nasledovných cieľov:

 • zabezpečiť, prípadne sa  podieľať aj na zlepšení fungovania kvalitatívnej stránky fakulty 
 • stabilizovať fakultu z hľadiska vedeckovýskumného profilu programovo i personálne.  

 

V rámci týchto priorít boli uplatnené všeobecné princípy posudzovania personálneho zloženia pracovísk, vychádzajúc z kritérií akreditácie a evaluácie univerzít v SR. Boli to:

 • potrebná personálna erudícia konkrétnych pedagogických pracovníkov, ich dosiahnutý kvalifikačný stupeň – vedecko-pedagogický titul a akademický titul v príslušnom odbore daného pracoviska,
 • osobná angažovanosť, prípadne garantovanie študijného programu,
 • kvalita a hodnota požadovaných výstupov pre hodnotiace procesy predovšetkým pre systém komplexnej akreditácie (výstupy publikačnej činnosti podľa príslušnej kategorizácie, grantové schémy),
 • ohlas a status vo vedeckej komunite, najmä citácie, pozvané prednášky, členstvo v redakčných radách odborných periodík, členstvo v rôznych akademických komisiách a výboroch,
 • kvalitatívna stránka pedagogickej činnosti sledovaná cez spätnú väzbu od študentov, tvorba ŠP, úspešné vedenie záverečných prác,
 • perspektívy osobného odborného rastu a dynamika rozvoja odbornej činnosti v zameraní potrebnom pre dané pracovisko.