KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Študijné poradenstvo

Inštitucionálne nástroje poskytovania študijného poradenstva pre zvýšenie informovanosti uchádzačov resp. študentov FVP VS VŠ Danubius:
 
     V súčasných dynamických podmienkach vysoké školy prirodzene reagujú na výzvy primárne determinované požiadavkami kladenými na absolventov vysokých škôl v príslušných schválených študijných programoch. V kontexte takto vnímanej situácie FVP VS VŠ Danubius poskytuje potenciálnym uchádzačom o štúdium, študentom a ďalším záujmovým osobám informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom v študijnom programe Verejná politika a verejná správa. Otázky spojené so situáciou na relevantnom trhu práce a s tým spojené reálne uplatňovanie sa absolventov v praxi. Primárne sa kladie dôraz na bezprostredné korešpondovanie zamerania študijného programu s výkonom povolania absolventov. V základnom posudzovaní vyhodnocujeme či je absolvent po ukončení štúdia a za akých podmienok zamestnaný, sekundárne sa snažíme posúdiť či je pracovné zaradenie absolventa v súbehu s nadobudnutou odbornou kvalifikáciou. V závere sa FVP VS VŠ Danubius prostredníctvom vytvorených inštitútov resp. mechanizmov snaží narábať z informáciami o zamestnanosti absolventov v ich základnom i štruktúrnom analyzovaní.
     Uplatniteľnosť absolventov tretieho stupňa v študijnom programe „Verejná politika a verejná správa“ je dlhodobo predmetom spoločenskej diskusie v mnohých súvislostiach. Inštitúcie a organizácie verejného sektora ako kľúčový potenciálny zamestnávatelia, najviac oceňujú také odborné vedomosti a zručnosti, ktoré možno charakterizovať ako aplikačné s výbavou primeranej kreativity. Primárne je oceňovaná schopnosť efektívneho začlenenia sa absolventov v zmysle plnenia pracovných úloh v celom spektre fungovania inštitúcii verejného sektora. Sekundárne je požadovaná schopnosť samostatne aktívne pôsobiť s  pridanou hodnotou nachádzania odborných riešení.
 
Vytvorené inštitucionálne nástroje a koordinačné postupy poskytovania študijného poradenstva pre zvýšenie informovanosti uchádzačov resp. študentov FVP VS VŠ Danubius
 
     Na poskytovanie poradenskej služby študentom pri orientovaní sa v jednotlivých študijných plánov pôsobia na FVPaVS VŠ Danubius dvaja študijní poradcovia. Poverených študijných poradcov vymenúva z radov vysokoškolských učiteľov a odvoláva rektor VŠ Danubius na základe podnetu dekana FVPaVS VŠ Danubius.

     V školskom roku 2021/2022 boli zvolení do funkcie študijných poradcov na FVPaVS VŠ Danubius doc. PhDr. Natália Kováčová, PhD. a doc. Ing. Dušan Masár, PhD.

     Títo prioritne koordinujú komunikáciu vyplývajúcu s požiadaviek na oboznámenie nejasností, najčastejšie ohľadom zamerania resp. obsahu daného študijného programu, edukačné a profesijné, resp. kariérne problémy a osobnostné poradenstvo. Z hľadiska formy je poradenstvo poskytované osobne i dištančne ( telefonicky, mailom, IT komunikovaním prostredníctvom  online aplikácie),

Koordinácia poradenských služieb prebieha v nasledovných úrovniach: 

  • poradca prvej línie - každý vyučujúci, 
  • poradca druhej línie - špecializovaní učitelia v zmysle školiteľstva záverečných prác
  • poradca tretej línie - príslušní študijní poradcovia na FVPaVS VŠ Danubius