KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Odborná prax

Partneri fakulty verejnej politiky a verejnej správy VŠ Danubius pri zabezpečovaní vzdelávacích činností študijného programu a charakteristika ich participácie.

Partnermi pri zabezpečovaní vzdelávacích činností sú inštitúcie verejnej správy t.j. štátnej správy, samosprávy a verejno-právnych korporácií. Rovnako tiež organizácie pôsobiace v rámci tretieho sektora. Študenti nadobúdajú praktické skúsenosti resp. prax v odbore verejná politika a verejná správa na jednotlivých úsekoch činností v týchto neziskových subjektoch. Primárne sú partnermi aktéri neziskovej sféry, sekundárne sa vytvára aj participatívny rámec s komerčným sektorom.
 
PROPOZÍCIE PRE USKUTOCŇOVANIE ODBORNEJ PRAXE ŠTUDENTOV:
 
Propozície pre odbornú prax študentov FVP VS VŠ Danubius sú vypracované v zmysle akreditačných spisov bakalárskeho a magisterského študijného odboru Verejná politika a verejná správa v študijnom programe Verejná politika a verejná správa.
 
Cieľ odbornej praxe:
 
Cieľ odbornej praxe študentov verejnej politiky a verejnej správy je realizovaný v súlade so všeobecnou charakteristikou podľa akreditačných spisov bakalárskeho a magisterského študijného programu. Absolvovaním odbornej  praxe  si študenti prakticky overujú  teoretické vedomosti nadobudnuté počas štúdia.
Odborná prax študentov je zakomponovaná do študijného programu tak, aby systémovo korešpondovala s úrovňou teoretických získaných vedomostí študentov.
 
Organizačné aspekty realizovania odbornej praxe:
 
Odbornú prax študentov na zabezpečuje resp. organizuje poverený pedagóg,  ktorý  v danom školskom roku zastrešuje predmet Odborná prax a súčasne zodpovedá za realizáciu odbornej praxe v zmysle nižšie uvedených procesov:

  1. Akceptovanie študenta zo strany partnerskej organizácie, ktorá mu vystaví „Akceptačný list“.
  2. Vystavenie „Dohody o spolupráci“.
  3. Vypracovanie „Hodnotiaceho hárku“. 
 
Zoznam partnerských inštitúcií si môžu študenti vyhľadať na webových stránkach fakulty.
Potvrdený akceptačný list študent odovzdá do 30. apríla v danom školskom roku vyučujúcemu predmetu Odborná prax.
„Dohodu o spolupráci“ študent predloží  organizácii, v ktorej bude  uskutočňovať prax. Jeden potvrdený exemplár „Dohody o spolupráci“ študent zašle so seminárnou prácou a s hodnotiacim listom o absolvovaní praxe najneskôr do konca júna v danom školskom roku príslušnému vyučujúcemu. V prípade, že termín odovzdania seminárnej práce padne na sobotu alebo nedeľu, tak študent je povinný odovzdať prácu pred týmito voľnými dňami.
     Dĺžka odbornej praxe je minimálne 20 hodín. Prax sa realizuje v letnom semestri po skončení výučby.
     Odborná prax, resp. absolvovanie praktického minima, predpokladá vypracovanie seminárnej práce v rozsahu 5 normovaných strán. V seminárnej práci je študent povinný spracovať problematiku podľa harmonogramu činností, ktoré  sú určené pre tento predmet.
     FVPaVS VŠ Danubius eviduje a uchováva zoznamy organizácií, v ktorých študenti absolvovali odbornú prax - praktické minimum. Neoddeliteľnou súčasťou zoznamov inštitúcií, je potvrdenie organizácie o absolvovaní praxe a vyhodnotenie aktivity študenta danou organizáciou. Evidencia odbornej praxe študentov sa uchováva minimálne 3 roky na  mieste určenom podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu VŠ Danubius.
 
Náplň odbornej praxe:
 
     Obsahová náplň odbornej praxe študentov vychádza z možností pracovného uplatnenia študentov odboru verejná politika a verejná správa v samospráve, v štátnej správe, verejno-právnych korporáciách a organizáciách tretieho sektora.
Študenti absolvujú odbornú prax najmä:
  • na úradoch samosprávnych orgánov, najmä na útvaroch sociálnych činností (VUC, mestá, obce),
  • v inštitúciách štátnej správy (ministerstvá, sociálna poisťovňa, úrady práce a pod.
  • v inštitútoch tretieho sektora
  • v školách a školských zariadeniach
  • na ostatných úradoch

Prílohy :