KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Kariérne poradenstvo

Na fakulte verejnej politiky a verejnej správy v rámci programu verejná politika a verejná správa pomáhame študentom s uplatnením sa  na trhu práce prostredníctvom  vytvorenia reflexívneho sebahodnotenia dosiahnutých zručností počas vysokoškolského štúdia na našej fakulte a teda aj kvality nadobudnutého vzdelania a to najmä v kontexte požiadaviek zamestnávateľov.
Zamestnávatelia totiž vo veľkej miere  požadujú nielen odborné znalosti v odbore verejná politika a verejná správa, ale aj zručnosti riešiť problémy  a najmä stále sa učiť.
Vytvorenie sebahodnotenia absolventov  je preto potrebné najmä v  tzv. tvrdých a mäkkých  zručnostiach.
  1. Tvrdé zručnosti sú zručnosti profesijného a odborového charakteru, ktoré sú zvyčajne výsledkom odborového vzdelávania.
            V programe verejná politika a verejná správa formálneho vzdelávania dostávajú naši študenti prostredníctvom niekoľko desiatok povinných a nepovinných predmetov  všetky potrebné teoretické a aplikačné vedomosti v tejto oblasti. Súčasne študenti absolvujú jazykové a počítačové vzdelávanie, ako nevyhnutný nástroj na používanie vlastných odborových vedomostí.  Študenti tak môžu  komplexne zhodnotiť  úroveň svojich nadobudnutých tvrdých zručností a porovnať ho s požiadavkami potenciálneho zamestnávateľa.
  1. Mäkké zručnosti, ako sú zručnosti komunikačné, schopnosť pracovať v kolektíve, schopnosť riešiť problémy a schopnosť učiť sa,  sú požiadavky, ktoré podľa našich absolventov zamestnávatelia požadujú najviac.
Aj z tohto dôvodu sme postupne do programu verejná politika a verejná správa zaradili aj predmety Verbálna a neverbálna komunikácia, Spoločenský protokol, Konflikt a mediácia  a ďalšie, ktoré sú absolventmi opakovane označované za dôležité nástroje nadobúdania zručností, požadovaných a priamo nevyhnutých na  uplatnenie na  aktuálnom trhu práce.
Pri konzultáciách s našimi absolventami sa často dozvedáme, že aj napriek našej enormnej snahe pripraviť absolventa na uplatnenie na trhu práce prostredníctvom všetkých  dostupných foriem zručností  , sa študenti nie vždy cítili plne pripravení. V pripravenej analýze  sme zistili, že sa to, najmä v poslednom období  týkalo  najmä  oblasti sociálnych  a komunikačných zručností, ktoré sa  za posledné roky online výučby  a pandémie COVID 19  vytrácali. Absencia osobných kontaktov a nácviku interaktívnej komunikácie  v kolektíve bola učiteľmi vyvažovaná aspoň snahou o maximalizáciu teoretických vedomostí. Vyústilo to bohužiaľ do zníženej schopnosti našich absolventov pracovať v kolektíve a do zníženého ohodnotenia vlastných  zručností v tejto oblasti, nižšieho ako bolo očakávanie zamestnávateľa.
Kariérne poradenstvo na našej fakulte tiež skúma, v akom pomere sú prihlášky na externú a dennú formu štúdia. Vzhľadom na to, že naša škola je súkromnou vysokou školou, ani ona sa nevymyká  nárastu vyššieho počtu externých študentov, čo kladie na kariérne poradenstvo kvalitatívne iné nároky, ako u denných študentov. Externí študenti sú často zamestanní v odbore, kde si potrebujú zvýšiť svoju kvalifikáciu práve  štúdiom na našej fakulte a tak podporiť svoj kariérny rast na pracovnej pozícii, kde sú už nejakým spôsobom  etablovaní. Situácia s dennými študentami je samozrejme odlišná, tam je potrebné frekventovane spracovať s poznaním ich nadobudnutých zručností (ako uvádzame vyššie)  a konfrontovať ich s požiadavkami, predostretými zamestnávateľmi. S oboma skupinami študentov v rámci kariérneho poradenstva stále  intenzívne pracujeme, čo prináša pozitívne výsledky minimálne uspokojivého zamestnávania našich absolventov na neustále sa meniacom a flexibilnom trhu práce vo verejnej sfére.
 
Kariérny poradca : PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD. (zuzana.kulasikova@vsdanubius.sk)