KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Usmernenia dekana COVID-19

Vážení poslucháči fakulty, milí kolegovia.

V súvislosti s pretrvávajúcou a najmä nechcenou pandemickou situáciou, ktorú spôsobuje  ochorenie COVID-19 si dovoľujem vydať nasledovné usmernenia týkajúce sa obmedzení štúdia a s ním súvisiacich povinností, ako aj organizácie jednotlivých činností na našej fakulte.

 1. Všetky kontaktné formy z akreditovanej formy prezenčného štúdia podľa stanoveného rozvrhu, vrátane prednášok a osobných konzultácií sa za súčasnej krízovej situácie rušia.
 2. Študentom budú dané k dispozícii na základe ich požiadaviek súvisiacich s konkrétnymi predmetmi všetky podstatné študijné materiály v elektronickej podobe. Vzhľadom na vzniknutú situáciu prosíme študentov (najlepšie triednych dôverníkov, ktorí následne rozpošlú informácie svojim spolužiakom), aby kontaktovali vyučujúcich jednotlivých predmetov vo veci študijného materiálu a dohodli si s nimi podmienky a spôsob vykonania semestrálnych skúšok.
 3. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom štúdia treba kontaktovať telefonicky, prípadne emailom prodekana pre štúdium. dusan.masar@vsdanubius.sk / tel č.0904 617 198
 4. Podmienky úspešného absolvovania konkrétnych predmetov stanovia ich vyučujúci, ako aj všetky podstatné náležitosti, ako aj obligatórne podmienky absolvovania semestrálnych hodnotení.
 5. Hodnotenia jednotlivých predmetov pre I. a II. ročník bc. štúdia, ako aj I. ročník mgr. štúdia odporúčam pedagógom realizovať v mesiaci jún, prípadne po 10.auguste 2020. Forma a priebeh bude bližšie upresnený na základe všeobecnej situácie súvisiacej s pandémiou. Termíny skúšok budú zverejnené štandardne v systéme AIS2.
 6. Hodnotenia pre kvalifikačné ročníky a to III. ročník bc. štúdia a II. ročník mgr. štúdia určujem realizovať jedine elektronickou formou (online cez skype, prípadne semestrálnou prácou, alebo ako písomný test), najneskôr do konca mesiaca Máj 2020.
 7. Termíny odovzdávania kvalifikačných prác ostávajú v platnosti a to najneskôr do polovice mesiaca apríl 2020. Vo výnimočných prípadoch môže byť termín predĺžený na základe odôvodnenej žiadosti adresovanej prodekanovi pre štúdium.
 8. Kvalifikačné práce sa nahrávajú v elektronickej podobe do systému na kontrolu originality vedenom v AIS2 najneskôr do 15.apríla pre prvý termín a štátnic a do najneskôr do 30.mája 2020 pre druhý termín štátnic. V prípade nejasností s elektronickým nahrávaním prác na kontrolu originality kontaktujte študijnú referentku p. Bondorovú.
 9. Školiteľské a oponentské posudky budú vypracované v systéme AIS2 a k dispozícii autorom kvalifikačných prác minimálne 7 dní pred konaním obhajoby záverečných prác. 
 10. Tlačené verzie kvalifikačných prác, vrátane príslušných licenčných zmlúv, nahratej CD verzie kvalifikačnej práce a indexov, študenti odovzdajú-zašlú na sekretariát poštou najneskôr do 10. júna 2020. Koho kvalifikačná práca a licenčné zmluvy nebudú zaevidované na sekretariáte školy, ten nebude pripustený k jej verbálnej obhajobe.
 11. Podpisovanie záverečných hodnotení jednotlivých predmetov do indexov zabezpečí dekan fakulty a prodekan pre štúdium na základe hodnotenia udeleného v systéme AIS2.
 12. Obhajoby kvalifikačných prác sa zrealizujú v mesiaci jún 2020. Budú prebiehať vo virtuálnej skúšobnej miestnosti, formou videokonferencie. Všetky podstatné náležitosti týkajúce sa organizácie obhajoby a termínov, budú študentom oznámené elektronicky, prípadne telefonicky.
 13. Augustový termín konania obhajob kvalifikačných prác ostáva v platnosti. V závislosti od všeobecnej spoločenskej situácie, budú určené aj všetky náležitosti s tým súvisiace.
 14. PhD. štúdium aj naďalej prebieha podľa schváleného individuálneho študijného plánu, postavenom predovšetkým na komunikácii poslucháčov so svojimi školiteľmi. Odporúčam študentom využiť toto obdobie najmä na plnenie vedeckej časti a získavanie kreditov za publikačnú činnosť doktorandov.   
 15. Pôvodný termín promócií sa ruší. Prípadná alternatíva bude oznámená neskôr.

 

Doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD. - dekan fakulty