KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
1. august 2014

Nový študijný odbor Medzinárodné vzťahy

Prijímacie konanie


MOŽNOSTI ŠTÚDIA A PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČA NA ŠTÚDIUM AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV  V DENNEJ A EXTERNEJ FORME

Medzinárodné vzťahy  (Bc. /Mgr.) v akademickom roku 2014-2015 na FVPaVS VŠD

Predpokladom prijatia na štúdium študijného programu 3.1.5 Medzinárodné vzťahy   je zaslanie vyplnenej prihlášky s požadovanými prílohami:

  • životopis,
  • notársky overená kópia maturitného vysvedčenia pre uchádzača o bakalárske štúdium,
  • notársky overená kópia bakalárskeho diplomu pre uchádzača o magisterské štúdium,
  • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie (prihláška),
  • vyplnené prihlášky sa posielajú  priebežne  poštou s vyššie uvedenými prílohami.


Fakulta verejnej politiky a verejnej správy zisťuje podľa zaslaných podkladov všeobecnú pripravenosť uchádzača zvládnuť požiadavky vysokoškolského štúdia.

Prijímacie konanie je na základe prijímacieho pohovoru.
Fakulta realizuje prijímací pohovor v riadnych termínoch, ktoré zverejňuje na stránke Vysokej školy Danubius, Fakulty verejnej politiky a verejnej správy VŠD a aj na  Portál vysokých škôl vždy v dostatočnom časovom predstihu.

Prijímacia skúška sa vykonáva ústnou formou pred komisiou, ktorú menuje dekan fakulty.  O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty a fakulta oznámi uchádzačom prijatie/neprijatie najneskôr do 30 dní.

Školné  pre akademický rok 2014/2015 predstavuje paušálne   1.150,00EUR. Školné pre ďalšie akademické roky štúdia určuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi  VŠD. Možnosť poskytnutia splátkového kalendára.


Poplatok za (prihlášku) prijímacie konanie  35 eur sa hradí poštovou poukážkou typu „U“, alebo prevodom na bankový účet:
Pri platbe prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou žiadame uviesť do poznámky meno a priezvisko uchádzača.

č. ú.: 0201927056/0900
SLSP - pob. Sládkovičovo
KS: 0308
VS: rodné číslo
ŠS: 311076

Adresa:
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
Fučíkova 269
925 21 Sládkovičovo

Bližšie informácie ohľadom podávania prihlášok na štúdium sa dozviete
na tel. čísle 031/7732883
e-mail: alzbeta.bondorova@vssladkovicovo.sk