KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.


Profesor


Katedra verejnej politiky a verejnej ekonomiky

Vysokoškolský učiteľ


kancelária V109


Externý člen Vedeckej rady fakulty


Konzultačné hodiny

(po dohode s vyučujúcim)


Vedecko-pedagogická charakteristika

Pedagogická oblasť je zameraná na realizáciu predmetov jadra študijného odboru, predovšetkým  na problematiku všeobecnej teórie politiky v rámci predmetu Teória politiky II. Sústreďuje sa na problematiku metodologických otázok politológie, atribúty zastupiteľského princípu vládnutia, princípy fungovania modernej demokracie, verejnú mienku, miesto národa v politike, ako aj otázky politických elít a politického vodcovstva a alternatívy vedeckého skúmania  politického rozhodovania. V rámci predmetu Porovnávacia politológia I. venuje pozornosť skúmaniu mechanizmov vzniku moderného politického systému. V predmete Porovnávacia politológia V. sa venuje problematike globalizácie ako subjektu komparatívnej analýzy.

Vedecko-výskumná oblasť je úzko spätá s pedagogickým procesom. Zameriava sa na metodologické otázky politológie, predovšetkým v oblasti teórie politiky, komparatívnej politológie, mechanizmov demokratickej transformácie, fungovania modernej demokracie a na otázky globalizácie.