KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

doc. PhDr. Natália Kováčová, PhD.

doc. PhDr. Natália Kováčová, PhD.


Prodekan

Docent

prodekanka pre medzinárodné vzťahy, vedu a akreditáciu, poradca študijného programu


Katedra verejnej správy

Vysokoškolský učiteľ


kancelária V102

031 773 28 84


Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Manažér kvality fakulty


Konzultačné hodiny

párny týždeň v utorok 11.00-14.00 / (+ po individuálnej dohode s vyučujúcim)


Vedecko-pedagogická charakteristika

Po úspešnom ukončení magisterského štúdia v odbore Politológia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici pôsobila od septembra 2011 ako  externá  doktorandka v odbore Teória politiky na Katedre politológie už spomínanej fakulty. Zároveň začala pôsobiť aj na Fakulte verejnej politiky a verejnej správy v Sládkovičove, v pozícii asistenta. V auguste 2014 jej bol pridelený titul PhD, po úspečnom absolvovaní dizertačnej skúšky a obhájení záverečnej práce na tému : Politická participácia občanov vo voľbách a v referendách na Slovensku. Svoje vedecké štúdium sústreďuje najmä na skúmanie participačnej problematiky v demokratickej spoločnosti, komparáciu verejných politík na úrovni EÚ. Aktuálne pôsobí na Vysokej škole Danubius a jej Fakulte verejnej politiky a verejnej správy vo funkcii prodekanky pre medzinárodné vzťahy, vedu a výskum. V rámci svojej vedecko-publikačnej činnosti aktívne participuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, publikuje články v odborných časopisoch a zborníkoch.