KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventov študijého odboru „VEREJNÁ POLITIKA  VEREJNÁ SPRÁVA“

Absolventi študijného programu „Verejná politika a verejná správa“ sú pripravení uplatňovať teóriu verejnej politiky a verejnej správy v spoločenskej praxi. Sú schopní pôsobiť ako odborní pracovníci vo všetkých zložkách verejnej správy a verejného sektora. Dokážu vykonávať príslušné úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia v základných oblastiach na všetkých úrovniach štátnej správy a samosprávy. Absolventi získajú teoretické vedomosti zo základných vedných odborov: politológie a sociológie, verejnej správy a ekonómie a právnych disciplín. Cieľom je dosiahnuť poznanie fungovania verejnej správy, ako aj ekonomických princípov a praktických prístupov k výkonu príslušných úkonov pri riešení problémov a prijímaní rozhodnutí vo všetkých základných oblastiach verejnej politiky a verejnej správy. Absolventi získajú potrebné vedomosti o EÚ osobitne v spoločných a verejných politík EÚ.
V rámci sektorových politík sú absolventi schopní špecializovať sa a rozvíjať jednotlivé sektorové politiky v ich pôsobnosti (najmä politiky regionálneho rozvoja, školskej, zdravotníckej, sociálnej, kultúrnej politiky, politiky v oblasti životného prostredia a pod.). Dokážu analyzovať praktické verejné politiky, sú schopní prijímať rozhodnutia pri riadení pracovných tímov, pripravovať projekt organizácie a jej organizačnej štruktúry. Absolvent môže tiež pôsobiť v oblasti masmédií ako politický analytik a komentátor, spracovávať expertízy a možné scenáre vývoja udalostí.
 
Profil absolventov

Absolventi štúdia programu Verejná politika a verejná správa sú schopní:
•  vydávať jednoduché individuálne právne akty, 
•  organizovať prípravy a priebeh všetkých druhov volieb a ďalších činností, ktoré zabezpečuje verejná správa, 
•  plánovať a organizovať procesy a činnosti vo verejnej správe, 
•  implementovať teoretické vedomosti pri zlepšovaní a efektívnejšom fungovaní verejnej správy, 
•  spracovávať a štatisticky vyhodnocovať jednoduché analýzy pomocou použitia moderných metód výpočtovej techniky a ovládať techniku práce s hromadnými údajmi, 
•  využívať zásady a princípy komunikačnej zručnosti vo vnútri organizácie aj vo vzťahu zamestnanec – občan. 

Praktické schopnosti a zručnosti:

•  schopnosť posudzovať návrhy riešení v oblasti verejnej politiky a verejnej správy 
•  pripravenosť realizovať konkrétne riešenie od makro úrovne po mikro úroveň (štát - samospráva)
•  určovať a rozhodovať o prioritách riešenia jednotlivých problémov, garantovať ich komplexnú implementáciu 
•  vytvárať a riadiť tímy pre oblasť verejnej politiky a verejnej správy 
•  pracovať v medzinárodných pracovných a projekčných tímoch komisiách a subkomisiách) orgánov EU a Rady Európy na území SR i v medzivládnych komisiách a v centrálnych európskych inštitúciách
•  prezentovať a rozširovať poznatky z oblasti verejnej politiky a verejnej správy 
•  vysvetľovať a sprístupňovať teoretické a praktické poznatky o verejnej politike a verejnej správe verejnosti - laickej aj odbornej 

Uplatnenie absolventov študijého odboru „MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY“

Pre Bc. stupeň
Študijný odbor Medzinárodné vzťahy na Vysokej škole Danubius a jej Fakulte verejnej politiky a verejnej správy je konštituovaný tak, aby jeho budúci absolvent bol pripravený uspokojiť nároky rôznych inštitúcií pôsobiacich v problematike medzinárodných vzťahov, či vo verejnej alebo súkromnej (obchodnej) sfére. 
Primárnym poslaním študijného odboru medzinárodné vzťahy je formovať osobnosť študentov  k tomu, aby si osvojili teoretické, metodologické a praktické poznatky z politických vied, medzinárodných vzťahov, diplomacie, svetovej politiky a ekonomiky a aby získané vedomosti dokázali tvorivo a flexibilne uplatňovať v konkrétnom rozhodovaní na rôznych vnútroštátnych fórach v orgánoch štátnej správy územných celkov, na fórach medzinárodného významu v zastupiteľských orgánoch, inštitúciách štátnej správy vo vnútri štátu i v zahraničí . Absolventi  okrem toho nachádzajú uplatnenie v pedagogickom procese a vedeckom výskume, v analytickej činnosti pre verejnú a privátnu sféru, v médiách, politických stranách a občianskych združeniach, sú pripravení pôsobiť v medzinárodných organizáciách a inštitúciách nepolitického charakteru, získané vedomosti a zručnosti im umožňujú zastávať manažérske posty v privátnych podnikoch a pod.
•    Vedomosti a znalosti : (Bc.)stupeň:
•    Teoretické vedomosti
Absolvent získa základné teoretické vedomosti zo spoločenskovedných disciplín  z oblasti medzinárodných vzťahov, pochopí základné   súvislosti  budovania medzinárodných vzťahov a účasti jednotlivých národných štátov v medzinárodných vzťahoch. Je schopný sa efektívne orientovať v medzinárodno-politických reáliách, hodnotiť a analyzovať udalosti vznikajúce vo sfére medzinárodnej politiky. 
•    Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent  získa schopnosť  syntetizovať, analyzovať a triediť  teoretické a empirické poznatky z oblasti medzinárodných vzťahov, komparovať základné  ukazovatele  z medzinárodného prostredia.
• Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

  • pracovať efektívne ako člen medzinárodných tímov
  • pracovať s medzinárodnými databázami
  • využívať výpočtovú techniku k svojej práci
  • používať min. jeden svetový jazyk v odbornej komunikácií

 
•     Študijný odbor Medzinárodné vzťahy na Vysokej škole Danubius a jej Fakulte verejnej politiky a verejnej správy je konštituovaný tak, aby jeho budúci absolvent bol pripravený uspokojiť nároky rôznych inštitúcií pôsobiacich v problematike medzinárodných vzťahov, či vo verejnej alebo súkromnej (obchodnej) sfére. Primárnym poslaním študijného odboru medzinárodné vzťahy je formovať osobnosť študentov  k tomu, aby si osvojili teoretické, metodologické a praktické poznatky z politických vied, medzinárodných vzťahov, diplomacie, svetovej politiky a ekonomiky a aby získané vedomosti dokázali tvorivo a flexibilne uplatňovať v konkrétnom rozhodovaní na rôznych vnútroštátnych fórach v orgánoch štátnej správy územných celkov, na fórach medzinárodného významu v zastupiteľských orgánoch, inštitúciách štátnej správy vo vnútri štátu i v zahraničí . Absolventi  okrem toho nachádzajú uplatnenie v pedagogickom procese a vedeckom výskume, v analytickej činnosti pre verejnú a privátnu sféru, v médiách, politických stranách a občianskych združeniach, sú pripravení pôsobiť v medzinárodných organizáciách a inštitúciách nepolitického charakteru, získané vedomosti a zručnosti im umožňujú zastávať manažérske posty v privátnych podnikoch a pod.
 
•    Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia MEDZINÁRODNĚ VZŤAHY dokážu s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti aplikovať teoretické vedomosti na rôzne praktické situácie a problémy súvisiace s ich uplatnením v príslušných profesiách. Dôraz sa kladie na hlboké znalosti z rôznych aspektov medzinárodných vzťahov – najmä politických, ekonomických právnych, kultúrnych a pod., komunikačné schopnosti, vrátane komunikácie v rámci medzinárodných tímov.
 
•    Vedomosti a znalosti 2.Stupňa:
•    Teoretické vedomosti
•    Absolvent  študijného odboru MEDZINÁRODNĚ VZŤAHY (2. stupeň):
•    si osvojí teoreticko-metodologický systém poznatkov a ich aplikáciu v praxi, 
•    nadobudne vedomosti, ktoré mu umožnia úzku špecializáciu v oblasti medzinárodných vzťahov,
•    dokáže analyzovať vývoj a procesy na medzinárodnej politickej scéne a uskutočňovať komparatívnu analýzu týchto procesov,
•    dokáže analyzovať situáciu v rámci vývoja štruktúr a politických procesov prebiehajúcich v jednotlivých regiónoch a z globálneho celosvetového hľadiska,
 
•    Praktické schopnosti a zručnosti
•    práca so štatistickými a ekonomickými údajmi,
•    samostatná koncepčná práca v 
•    oblasti tvorby zahraničnej politiky,
•    schopnosť uplatniť sa v medzinárodných inštitúciách a v inštitúciách zabezpečujúcich medzinárodnú spoluprácu v rámci SR,
•    pôsobenie v  diplomatických službách,pôsobenie v štátnej správe, v ústredných a regionálnych štruktúrach.