KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Medzinárodné vzťahy

Študijný odbor Medzinárodné vzťahy na Vysokej škole Danubius a jej Fakulte verejnej politiky a verejnej správy je konštituovaný tak, aby jeho budúci absolvent bol pripravený uspokojiť nároky rôznych inštitúcií pôsobiacich v problematike medzinárodných vzťahov, či vo verejnej alebo súkromnej (obchodnej) sfére. 
Primárnym poslaním študijného odboru medzinárodné vzťahy je formovať osobnosť študentov  k tomu, aby si osvojili teoretické, metodologické a praktické poznatky z politických vied, medzinárodných vzťahov, diplomacie, svetovej politiky a ekonomiky a aby získané vedomosti dokázali tvorivo a flexibilne uplatňovať v konkrétnom rozhodovaní na rôznych vnútroštátnych fórach v orgánoch štátnej správy územných celkov, na fórach medzinárodného významu v zastupiteľských orgánoch, inštitúciách štátnej správy vo vnútri štátu i v zahraničí . Absolventi  okrem toho nachádzajú uplatnenie v pedagogickom procese a vedeckom výskume, v analytickej činnosti pre verejnú a privátnu sféru, v médiách, politických stranách a občianskych združeniach, sú pripravení pôsobiť v medzinárodných organizáciách a inštitúciách nepolitického charakteru, získané vedomosti a zručnosti im umožňujú zastávať manažérske posty v privátnych podnikoch a pod.
 
Vedomosti a znalosti : (Bc)stupeň:
Teoretické vedomosti
Absolvent získa základné teoretické vedomosti zo spoločenskovedných disciplín  z oblasti medzinárodných vzťahov, pochopí základné   súvislosti  budovania medzinárodných vzťahov a účasti jednotlivých národných štátov v medzinárodných vzťahoch. Je schopný sa efektívne orientovať v medzinárodno-politických reáliách, hodnotiť a analyzovať udalosti vznikajúce vo sfére medzinárodnej politiky. 
 
Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent  získa schopnosť  syntetizovať, analyzovať a triediť  teoretické a empirické poznatky z oblasti medzinárodných vzťahov, komparovať základné  ukazovatele  z medzinárodného prostredia.
 
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
•    pracovať efektívne ako člen medzinárodných tímov
•    pracovať s medzinárodnými databázami
•    využívať výpočtovú techniku k svojej práci používať min. jeden svetový jazyk v odbornej komunikácií
 
Pre Mgr. stupeň:
Študijný odbor Medzinárodné vzťahy na Vysokej škole Danubius a jej Fakulte verejnej politiky a verejnej správy je konštituovaný tak, aby jeho budúci absolvent bol pripravený uspokojiť nároky rôznych inštitúcií pôsobiacich v problematike medzinárodných vzťahov, či vo verejnej alebo súkromnej (obchodnej) sfére. Primárnym poslaním študijného odboru medzinárodné vzťahy je formovať osobnosť študentov  k tomu, aby si osvojili teoretické, metodologické a praktické poznatky z politických vied, medzinárodných vzťahov, diplomacie, svetovej politiky a ekonomiky a aby získané vedomosti dokázali tvorivo a flexibilne uplatňovať v konkrétnom rozhodovaní na rôznych vnútroštátnych fórach v orgánoch štátnej správy územných celkov, na fórach medzinárodného významu v zastupiteľských orgánoch, inštitúciách štátnej správy vo vnútri štátu i v zahraničí . Absolventi  okrem toho nachádzajú uplatnenie v pedagogickom procese a vedeckom výskume, v analytickej činnosti pre verejnú a privátnu sféru, v médiách, politických stranách a občianskych združeniach, sú pripravení pôsobiť v medzinárodných organizáciách a inštitúciách nepolitického charakteru, získané vedomosti a zručnosti im umožňujú zastávať manažérske posty v privátnych podnikoch a pod.
 
Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia MEDZINÁRODNĚ VZŤAHY dokážu s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti aplikovať teoretické vedomosti na rôzne praktické situácie a problémy súvisiace s ich uplatnením v príslušných profesiách. Dôraz sa kladie na hlboké znalosti z rôznych aspektov medzinárodných vzťahov – najmä politických, ekonomických právnych, kultúrnych a pod., komunikačné schopnosti, vrátane komunikácie v rámci medzinárodných tímov.
 
Vedomosti a znalosti 2.Stupňa:
Teoretické vedomosti
Absolvent  študijného odboru MEDZINÁRODNĚ VZŤAHY (2. stupeň):
•    si osvojí teoreticko-metodologický systém poznatkov a ich aplikáciu v praxi, 
•    nadobudne vedomosti, ktoré mu umožnia úzku špecializáciu v oblasti medzinárodných vzťahov,
•    dokáže analyzovať vývoj a procesy na medzinárodnej politickej scéne a uskutočňovať komparatívnu analýzu týchto procesov,
•    dokáže analyzovať situáciu v rámci vývoja štruktúr a politických procesov prebiehajúcich v jednotlivých regiónoch a z globálneho celosvetového hľadiska,


Praktické schopnosti a zručnosti
•    práca so štatistickými a ekonomickými údajmi,
•    samostatná koncepčná práca v 
•    oblasti tvorby zahraničnej politiky,
•    schopnosť uplatniť sa v medzinárodných inštitúciách a v inštitúciách zabezpečujúcich medzinárodnú spoluprácu v rámci SR,
•    pôsobenie v  diplomatických službách,
•    pôsobenie v štátnej správe, v ústredných a regionálnych štruktúrach.